Untitled Document

Taakomschrijving Scriba

Taakomschrijving scriba

Ten behoeve van de Kerkenraad voert de scriba  alle voorkomende organisatorische en secretariële werkzaamheden uit.

Scriba  is de adresvoerder van de wijkkerk.

Scriba is aanwezig op de vergaderingen van het moderamen, wijkkerkenraad en eventueel Algemene kerkenraad.

De scriba is (mede) verantwoordelijk, samen met andere leden van het Moderamen, voor tijdige opstelling en toezending van de stukken ten behoeve van KR en voert de daaruit voorkomende organisatorische en secretariële werkzaamheden uit.

  1. Opstellen en voorbereiden agenda Moderamenvergadering (10x per jaar) en kerkenraadsvergadering (6x per jaar)   i.o.m. de voorzitter.
  2. Bijwonen en notuleren van moderamenvergaderingen en kerkenraadsvergaderingen.
  3. Rooster maken van opening en sluiting vergaderingen.
  4. Opstellen presentielijst Moderamen en kerkenraad.
  5. Correspondentievoerder t.b.v. uitvoering zaken uit vergadering Moderamen en kerkenraad.
  6. Doorlopend post verzorgen en verwerken.

7.    Agenderen en verslaglegging van de vergaderingen van de KR en het Moderamen.

8.    Lijst bijhouden van namen en functies kerkenraadsleden en datum van aftreden + lijst e-mailadressen.

9.    Per kwartaal dienstrooster ouderlingen maken.

10.  Alle verdere voorkomende administratieve werkzaamheden.

Uitwerking:

Verzorgen correspondentie:

-  Lezen van alle binnengekomen post.

-  Verzorgen, verwerken en distribueren hiervan.

-  Correspondentie ten behoeve van uitvoering van genomen besluiten en zaken vanuit de        

   KR en het Moderamen.

Gewenste competenties:

Ø Kritisch zijn, maar ook praktisch kunnen organiseren.

Ø Beschikt over communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

Ø Is betrokken bij de geloofsgemeenschap.

Ø Onderhoudt contacten in kerk en maatschappij, of kan die aangaan.

De scriba is ouderling met een bijzondere opdracht en wordt als zodanig in een kerkdienst voor een termijn van 4 jaar bevestigd in het ambt.

 

Aanmelden nieuwsbrief Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsbrieven downloaden Nieuwsbrieven downloaden

Overzicht van de kerkdiensten Overzicht van de kerkdiensten