Doop

Ter voorbereiding op een doopdienst praat de wijkpredikant, samen met de ouderling van dienst, met de ouders, soms met meerdere doopouders tegelijk, over hun keuze voor de doop van hun kind. Niet het al dan niet belijdend kerklid zijn wordt hierbij het meest wezenlijk geacht, maar een positieve motivatie. Zo'n doopverzoek kan immers niet vrijblijvend zijn! Is het inderdaad een bewuste keuze, en beseffen ouders dat dit ook een belofte inhoudt naar de opvoeding van hun kind? Ook zal in dit gesprek de verdere betrokkenheid bij het geloof en de kerk ter sprake komen. Je kind laten dopen in het midden van de gemeente vraagt o.i. immers wél om een betrokkenheid bij die gemeente. Vandaar komt als vanzelf ook aan de orde waar ouders zelf staan.

Ook de vraag of ze zelf tot een bewust antwoord op hun eigen doop zijn gekomen, in de vorm van belijdenis doen. Als dit niet het geval blijkt, dan is dit misschien een geschikt moment om te overwegen een kring in deze richting te gaan volgen. Dat moedigen we graag aan, zonder het als een verplichting te laten gelden.

Voor de een is dopen min of meer vanzelfsprekend, voor de ander leven er de nodige vragen. Over deze en andere dingen gaan we graag in gesprek. Uiteenlopende motieven kunnen namelijk een rol spelen rond de doop. Om er een paar te noemen:

- de traditie,
- dankbaarheid,
- de wens dat je kind een zegen ontvangt,
- de belofte hem of haar met geloven vertrouwd te maken.

Vanuit de kerkelijke beleving onderstrepen we graag de betekenis van het verbond. Vanaf het begin van ieders leven wil God de bondgenoot van mensen zijn. Zijn genade en trouw hebben het eerste woord. Dit wordt gevierd en bezegeld in de bediening van de doop. Verbonden met Vader, Zoon en Heilige Geest mag een gelovige gaan ervaren dat het leven richting en diepgang krijgt.

Op mensen binnen een kerkelijke gemeenschap rust de taak om samen geloof, hoop en liefde tot een levende werkelijkheid te maken. En om de kinderen hierin op verantwoorde en inspirerende wijze voor te gaan. In de hoop dat zij later zelf, bewust kiezend, hun doop voor eigen rekening zullen nemen.

De doopvragen aan de ouders gaan als volgt:

Doopvragen
Vg: Verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? 

Vg: Met welke naam zullen zij genoemd worden?
Vg: Moge deze namen geschreven staan in de palm van Gods hand

Vg: Voor we nu over zullen gaan tot de bediening van de heilige doop verzoek ik jullie op de volgende vragen oprecht antwoord te geven
Ten eerste: Geloven jullie dat de Here God, onze Schepper en onze verlosser - ons in Jezus Christus de weg ten Leven wijst?
Ten tweede: Beloven jullie jullie kind in woord en daad voor te zullen gaan op de weg ons door God gewezen, en om het te dóen onderwijzen in het Woord van God?
Ten derde: Beloven jullie er alles aan te zullen doen: dat jullie kind op kan groeien in een veilige omgeving en dat het zich bij jullie geborgen kan voelen?

Ouders kunnen contact opnemen met ds. Boogaard als zij de doop willen voor hun kind. Een doopdatum wordt in onderling overleg vastgesteld.

Soms kan de ene ouder het geloof van de ander of diens keuze voor de doop niet delen. Het is goed daarover open en eerlijk met elkaar te spreken. Bijna altijd is er een benadering te vinden, waarbij ieder zichzelf kan zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van een aangepaste vraag. Daarbij kan worden gedacht aan een formulering als deze: 'Wil je, waar mogelijk, je partner steunen bij de geloofsopvoeding van jullie kind'?

Tot een goede voorbereiding behoort ook dat de predikant en de ouders nadenken over de manier waarop de doopbediening vorm krijgt. De vreugde over het jonge leven mag immers terug te vinden zijn in de eredienst. Als ouders dat willen mogen ze ook zelf een aandeel hebben in deze dienst. Dat kan zijn in de vorm van een lied, een gebed of een tekst die zij graag opgenomen zien in de liturgie.

Natuurlijk is hiermee niet alles gezegd. Tijdens het doopgesprek kan hier verder op door worden gegaan. Uiteraard kun je ook tussentijds contact opnemen met wijkpredikant of wijkouderling.
De wijkkerkenraad ziet uit naar het moment dat jullie kind zal worden gedoopt.

Voorganger ds. John Boogaard
 

Aanmelden nieuwsbrief Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsbrieven downloaden Nieuwsbrieven downloaden

Overzicht van de kerkdiensten Overzicht van de kerkdiensten