Diaconie

Diaconie Noord - Oost

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienen. Dit heeft de kerk altijd al als een van haar belangrijkste taken gezien, het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld.

 Visioen en Visie Diaconie

Visioen

We dromen van en streven naar een ideale samenleving……
waarbij ieder mens tot zijn of haar recht komt
waar mensen naar elkaar omzien en elkaar helpen
waar verdraagzaamheid en vrede heerst tussen alle mensen, hoe verschillend ook.
waar alles wordt gedaan om mensen die van het rechte pad afdwalen, weer op het goede spoor te krijgen en een nieuwe start kunnen maken.
waar ons handelen als mensen de aarde en al wat erop leeft geen onomkeerbare schade berokkent.

 
Visie

Wat zien wij als onze opdracht en mogelijkheid

Of de ideale samenleving waar wij naar streven hier kan worden gerealiseerd is de vraag. Maar wij geloven in een maakbare samenleving waarin onze levenshouding en ons handelen, kan bijdragen tot een samenleving die gaat in de richting van die ideale samenleving en zich daarvan niet verwijdert.
Als diaken en christen willen wij geïnspireerd vanuit het evangelie mensen in nood, dichtbij en ver weg tot helper te zijn, en daarbij gerechtigheid nastreven.

Dit vraagt om betrokkenheid bij de medemens en kennis en inzicht in wat er speelt in de samenleving, hier in de wijk Noord - Oost, in Nederland en wereldwijd. Wij hoeven niet alles zelf te doen, maar kunnen gebruik maken van deskundigen in dat werkveld. Dat geldt helemaal als het zich buiten onze eigen directe geografische leefomgeving speelt.
Wij kunnen die signalen oppakken en verspreiden in onze eigen leefgemeenschap, zodat deze bewust wordt van de situatie en samen met ons kan helpen door bijvoorbeeld het financieel, moreel of via gebeden ondersteunen van werkers ter plaatse. In onze directe leefomgeving zien wij het als onze taak om, door een open houding naar onze medemens, open te staan voor signalen om hulp, zodat wij zelf daadwerkelijk kunnen helpen of dit in gang kunnen zetten. Een medemens kan toevallig op ons pad komen of doordat wij actief omzien naar medemensen die hulp nodig kunnen hebben. Een open houding begint heel klein met een vriendelijk woord voor en betrokkenheid bij ieder medemens, een haalbaar begin dat het verschil maakt in onze samenleving.

De veranderende samenleving heeft gevolgen voor de mens in die samenleving en heeft is daarmee direct van invloed op onze taak in de samenleving.

 Wat doet de diaconie

 De belangrijkste zichtbare taken van de diaconie in de eredienst zijn:

- het verzorgen van het bij het Heilig Avondmaal
- het inzamelen van de collectes.

 Overige taken

- het organiseren van de jaarlijkse “Vastenactie”
- het verlenen van individuele hulp en ondersteuning binnen de gemeente; soms financieel, in andere gevallen het

-  verwijzen van mensen naar de juiste maatschappelijke instanties
- het organiseren van vervoer voor ouderen naar de kerkdiensten
- het regelen van de kerktelefoon aansluiting
- het verzorgen van de wekelijkse bloemengroet
- de uitvoering van de jaarlijkse “kerstpakketten actie” i.s.m. Stichting NN. 

De diaconie ziet het als haar taak om de hele gemeente te stimuleren de “diaconale roeping” in de gemeente en de wereld te vervullen en de diakenen te attenderen op financiële- en/of sociale nood in de gemeente en te helpen bij het uitvoeren van de genoemde activiteiten.

 

Stichting Hulp in Praktijk (HiP)


Het is weer een lange tijd geleden dat door de stichting Hulp in Praktijk (kortweg HiP) een informatiesessie is georganiseerd in Aller Erf. Het doel van HiP is om mensen die hulp nodig hebben (hulpvragers) in contact te brengen met mensen die hulp kunnen en willen bieden (hulpbieders). Deze hulp kan bestaan uit het doen van een boodschap, een klusje in huis, een sociaal contact, etcetera. Feitelijk is voor vrijwel iedereen wel iets te bedenken om te kunnen helpen.

Sinds de voorlichtingssessie is (in positieve zin) veel veranderd aan de organisatiestructuur van HiP. Veel overheadkosten zijn geschrapt. Helaas blijkt uit de administratie dat vanuit onze wijkgemeente slechts een paar mensen zijn ingeschreven bij HiP als hulpbieder. En dat is jammer. Want juist via initiatieven als HiP kunnen wij allemaal onze diaconale plicht ook ten toon spreiden buiten de eigen gemeente. Sterker nog, HiP is er primair voor hulpvragers die niet zijn verbonden aan een kerkelijke gemeente.

Aan iedere hulpvrager wordt altijd eerst gevraagd of ze bij een kerk horen. Zo ja, dan worden ze doorverwezen naar de eigen kerkgemeenschap. In ons geval de diaconie. Dit legt uiteraard een extra druk op ons als diaconie, maar wij streven er naar om ook in die hulpvraag te voorzien. Is de hulpvrager niet aan een kerk verbonden, dan zal er door HiP geprobeerd worden om namens de kerken van Veenendaal een hulpbieder in te schakelen.

Misschien denken de dat wij als wijkgemeente niets te bieden hebben. Het tegendeel is juist waar. Het is juist een manier om de grenzen te verleggen. De diaconie beveelt HiP dan ook zeker bij u aan.

Mocht uw interesse na het lezen van dit bericht zijn gewekt, dan kunt u contact opnemen met Jan van 't Hoog, coördinator HiP vanuit diaconie wijkgemeente wijk Noord Oost (jan@vanthoog.eu). Dat kan ook als u wel ingeschreven staat, maar nog nooit een mail van Jan als coördinator hebt ontvangen. Dat kan betekenen dat u dan niet bent toegevoegd aan de groep hulpbieders vanuit Noord Oost.
 

Voor meer informatie of om u in te schrijven, kunt u ook een bezoek brengen aan de website van HiP (www.stichtinghip.nl). Geef bij inschrijving alstublieft aan dat u verbonden bent aan Noord Oost.

Het motto blijft: Helpen is HiP!

Aanmelden nieuwsbrief Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsbrieven downloaden Nieuwsbrieven downloaden

Overzicht van de kerkdiensten Overzicht van de kerkdiensten